לקט מדרשי חכמינו ז''ל בעניני בריאות
 
א) מעשה בר' ישמעאל ור' עקיבא שהיו מהלכים בחוצות ירושלים והיה עמהם אדם אחד. פגש בהם אדם חולה, אמר להם: רבותי! אימרו לי במה אתרפא? אמרו לו עשה לך כך וכך עד שתתרפא. אמר להם אותו האיש שהיה עמהם, מי הכה אותו בחולי? אמרו לו הקדוש ברוך הוא. אמר להם: ואתם חכמים הכנסתם עצמכם לדבר שאינו שלכם, הוא הכה ואתם מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? אמרו לו מה מלאכתך? אמר להם עובד אדמה אני, והרי מגל בידי! אמרו לו מי ברא את האדמה, מי ברא את הכרם? אמר להם הקדוש ברוך הוא. אמרו לו: ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך? הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו? אמר להם אינכם רואים המגל בידי? אילולא שאני יוצא וחורשו ומכסחו ומזבלו ומנכשו לא העלה מאומה, אמרו לו שוטה שבעולם! ממלאכתך אתה למד! לא שמעת מה שכתוב (תהלים קג,טו) אנוש כחציר ימיו וגו' (דמיון מספר שנות האדם הם כעשב היבש) כשם שהעץ אם אינו נזבל ונתנכש ונחרש אינו עולה, ואם עלה ולא שתה מים אינו חי והוא מת, כך הגוף הוא העץ, הזבל הוא הסממני מרפא, איש האדמה הוא הרופא, אמר להם בבקשה מכם אל תענישוני. (מדרש שמואל ד: מדרש תמורה ב)

ב) תנא דבי אליהו: לא נבראו בהמה וחיה שקצים ורמשים בעולם אלא לרפואה לבני אדם על הארץ. (תנא דבי אליהו רבה א)

ג) עלית למרום שבית שבי וגו' (תהלים סח,יט) ראו מלאכי השרת שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל עמדו גם הם ונתנו לו מתנות: אגרות ופתקין של רפואות לבני אדם, שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם. (פרקי דרבי אליעזר פמ''ו).
 
חדשות ועדכונים
ברכישת שני מוצרים:
הנחה של 20% למוצר

ברכישת שלושה מוצרים:

הנחה של 30% למוצר


צור קשר